ΕΚΤ, ἀνταλλαγὴ μὲ ρεμίνμπι

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου στὶς τέσσερες εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν μετάβασή του στὶς Βρυξέλλες, ὅπου θὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τὴν κυβέρνηση τοῦ Βελγίου∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ οἱ συνοδεύοντες αὐτὸν ὑπουργοὶ συνῆψαν, στὴ Χάγη, στὸ Παρίσι, στὸ Βερολίνο καὶ στὶς Βρυξέλλες, πολλὲς οἰκονομικὲς συμφωνίες, γιὰ τὴν προώθηση τῶν σχέσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ τὴν χώρα του. Στὴ Γερμανία ὅμως ὑπεγράφη ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ἄμεση ἀνταλλαγὴ ἀπὸ εὐρὼ σὲ ρεμίνμπι, μέσῳ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ πρόκειται γιὰ τὸ σημαντικώτερο βῆμα γιὰ ἀναγνώριση τοῦ κινεζικοῦ νομίσματος στὶς διεθνεῖς ἀνταλλαγές. Ἤδη οἱ ἀναδυόμενες χῶρες, οἱ ἀσιατικές, ἀλλὰ καὶ οἱ Αὐστραλία καὶ Νέα Ζηλανδία, ἔχουν ὑπογράψει παρόμοιες συμφωνίες∙ πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει, ὅτι παρακάμπτεται τὸ δολλάριο, ὡς διεθνὲς νόμισμα, ὅταν ἐξαιρεῖται ἀπ’ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κόσμου. Σοβαρώτερο άπ’ τὴν οὐκρανικὴ κρίση.