Ἀναγνώριση διεθνῶν οἰκονομικῶν κύκλων

Ἡ ἀναγνώριση τῶν ἐπιτυχιῶν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τοὺς διεθνεῖς οἰκονομικοὺς κύκλους συμπορεύεται μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Γιούρογκροπ∙ τὰ μεγαλύτερα διεθνῆ πρακτορεῖα πλέκουν πλέον τὸ ἐγκώμιο τῆς Ἑλλάδος, ὅταν καὶ λίγες ἑβδομάδες πρὶν προέβλεπαν καταστροφὴ καὶ παράταση τῆς κρίσεως. Οἱ ἀγγλοσαξωνικοὶ κύκλοι ἀλλάζουν στάση, ἂν καὶ μερικοὶ συνεχίζουν τοὺς φιλιππικούς τους, μᾶλλον διότι τοὺς θεωροῦν ἀπαραίτητους ὡς τροφὴ γιὰ τὴν ἐπιχώρια διαπλοκή, μὲ κύριο ὄργανό της πλέον τὸν οἰκονομικὸ τύπο καὶ τοὺς χρηματιστηριακοὺς κύκλους∙ οἱ σοβαροὶ ὅμως ξένοι ἐπενδυτὲς δὲν ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὴν καταστροφολογία πλέον, τὴν βαρέθηκαν τέσσερα χρόνια κι ἀναζητοῦν ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα∙ τὸ ἀποδεικνύει περίτρανα ἡ ἐπένδυση στὸ Ἑλληνικό, ἡ μεγαλύτερη στὴν ἱστορία μας, μὲ ἄμεσες προεκτάσεις στὴν πρωτεύουσα καὶ στὸν ἑλληνικὸ τουρισμὸ ποιότητος.