Γαλλία, στρέψατε ἐπὶ δεξιᾷ

Τὴν ἀπότομη στροφὴ πρὸς τὰ δεξιὰ ἐπέλεξε ὁ Γάλλος πρόεδρος, ὡς ἀπάντηση στὴν συντριβὴ τοῦ κόμματός του στὶς δημοτικὲς ἐκλογές∙ ἐπέλεξε ὡς πρωθυπουργὸ τὸν προηγούμενο ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν, συντηρητικῶν καὶ νεοφιλευθέρων ἀπόψεων, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐντολὴ σχηματισμοῦ δυναμικῆς καὶ ἀποτελεσματικῆς κυβερνήσεως∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ξέχασε, ὅσα εἶχε ἐπαγγελθεῖ δυὸ μῆνες πρὶν γιὰ δικό του δρόμο πρὸς τὸν σοσιαλισμό. Ὁ Μανουὲλ Βάλς, ἐμφανιζόμενος ὡς δυναμικὸς πολιτικὸς ἄρχισε τὶς συνεννοήσεις του γιὰ τὸ κυβερνητικὸ σχῆμα, μὲ τρεῖς ὑποσχέσεις, τὴν μείωση τῆς φορολογίας καὶ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πρόταξη τῆς γαλλογερμανικῆς συνεργασίας, μὲ τὴν σύσταση εἰδικοῦ ὑπουργείου γαλλογερμανικῶν ὑποθέσεων∙ δηλαδὴ δίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στὴν Εὐρώπη, ἀπὸ τὴν πρόσδεση μὲ τὴν Ἀμερικὴ προηγουμένως. Φυσικά, ἀπομένουν οἱ ἐξ ἀριστερῶν ἀντιδράσεις∙ ἤδη οἱ Οἰκολόγοι πρῶτοι ἀνακοίνωσαν ὅτι δὲν θὰ μετάσχουν τῆς νέας κυβερνήσεως, ὅπως καὶ ἄλλα μικρότερα ἀριστερὰ κόμματα.