Χρυσοῦν νόμισμα Ἀλεξάνδρου

Στὸ Πακιστὰν Ἄγγλος νομισματολόγος ἀνακάλυψε ἕνα ἀπ’ τὰ σπάνια χρυσᾶ νομίσματα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, μὲ τὴν προτομή του στὴ μία ὄψη καὶ τὸν Ἡρακλῆ στὴν ἄλλη∙ φαίνεται ὅτι τὰ νομίσματα αὐτά, μᾶλλον τετράδραχμα, κόπηκαν στὶς Ἰνδίες, μετὰ τὴν νίκη τοῦ στρατηλάτου κατὰ τοῦ βασιλέως Πώρου τῶν Ἰνδῶν. Ὁ Πῶρος παρέταξε χιλιάδες ἐλεφάντων κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ κι ὁ Ἀλέξανδρος στὴν ἀρχὴ ὑποχώρησε, διότι τρόμαζαν τὰ ἄλογα ἀπ’ τοὺς ἐλέφαντες∙ στὴν συνέχεια ἐπετέθη μὲ τὸ ἱππικὸ ἀπὸ τρεῖς πλευρὲς καὶ οἱ ἐλέφαντες πανικοβλήθηκαν καὶ καταπάτησαν τοὺς Ἰνδοὺς∙ τὰ ἑλληνικὰ βασίλεια στὴν περιοχὴ ἐπιβίωσαν ἐπὶ τρεῖς αἰῶνες κι ἄλλους δύο ἀκόμη, μετὰ τὴν κατάλυσή τους, χρησιμοποιοῦσαν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.