Γαλλία, ἐξετάσεις δύσκολες

Ἡ νέα γαλλικὴ κυβέρνηση δίδει τὶς πιὸ δύσκολες ἐξετάσεις, ἀπέναντι στὸν λαὸ της καὶ στὴν Εὐρώπη, τῆς τρεχούσης πενταετίας∙ ὁ Μανουὲλ Βάλλς ὀφείλει παρουσιάσαι σὲ σύντομο χρόνο πειστικὸ ἔργο πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν. Ἡ δημοτικότης τοῦ Γάλλου προέδρου εἶναι στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο γιὰ πρόεδρο στὴν πέμπτη δημοκρατία, ἐνῶ τὰ προβλήματα συσσωρεύονται στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ στὸ ἐσωτερικό, τρία εἶναι τὰ ἐπείγοντα θέματα, περικοπὴ πενῆντα δις εὐρὼ δημοσίων δαπανῶν, προώθηση μεταρρυθμίσεων καὶ ἐπεξεργασία ἰσοσκελισμένου προϋπολογισμοῦ. Ἡ μετακίνηση τῆς κυβερνήσεως πρὸς τὰ δεξιὰ ἐλάχιστα μετράει, ἐὰν παρουσιάσει ἔργο, ἐνῶ ἐὰν ἀποτύχει θὰ τὶς καταλογισθοῦν τὰ πάντα∙ ἡ πανωλεθρία στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς ἀποτελεῖ τὸ προηγούμενο. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόκριμμα γιὰ τὸν πρωθυπουργό∙ ἡ εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ εἶναι τὸ δεύτερο. Τὸ Παρίσι ἦταν πάντοτε ὁ ἐγγυητὴς τῆς αὐτονόμου πολιτικῆς παρουσίας τῆς Εὐρωζώνης∙ στὴν οὐκρανικὴ κρίση ὅμως κρύφθηκε κάτω ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ὀμπρέλλα.