Ἀνάταση ἐμπορικοῦ κόσμου

Τὴν πλήρη ἱκανοποίησή του ἐξέφρασε ὁ ἐμπορικὸς κόσμος, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ συστήματος συμψηφισμοῦ τῶν ὀφειλῶν ΦΠΑ, μεταξὺ ἐπιχειρήσεων καὶ δημοσίου καὶ ἐπιχειρήσεων μεταξύ τους∙ ἡ ἐξαγγελία τοῦ πρωθυπουργοῦ ἔδωσε φτερὰ στὴν ἀγορὰ ἀπὸ ψυχολογικῆς πλευρᾶς, διότι ἱκανοποιεῖ ἕνα πάγιο αἴτημα τῶν ἐπιχειρήσεων, καὶ περισσότερο τῶν μικρομεσαίων καὶ τοὺς διασφαλίζει μὲ ρευστότητα, σὲ περίοδο ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἀποκατασταθεῖ ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ τραπεζικοῦ μας συστήματος. Ὁ Ἁντώνης Σαμαρᾶς δήλωσε ἐπίσης ὅτι θὰ ἐξοφληθεῖ τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες μἔχρι τὸ τέλος τοῦ χρόνου, ἐνῶ ἔχει πληρωθεῖ ἤδη τὸ ἥμισυ τῶν ὅσων παρέλαβε αὐτὴ ἡ κυβέρνηση∙ τὸ κράτος πλέον καθίσταται συνεπὴς στὶς δοσοληψίες του μὲ τοὺς ἰδιῶτες καὶ δὲν ἐνεργεῖ ὡς κακοπληρωτής. Οἱ ἐμπορικοὶ σύλλογοι καὶ τὰ ἐπιμελητήρια χαιρέτησαν τὴν ἀπόφαση, ἐνῶ ὁ ἀντίκτυπος στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους εἶναι τὸ ἴδιο εὐνοϊκός.