Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς καθυστερήσεως σὲ Εὐρωζώνη καὶ Ἀμερικὴ ὡς πρὸς τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3726 δολλάρια καὶ 141,6600 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1299, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 105,56. Οἱ ἀντεγκλήσεις Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ τοὺς ἐπενδυτὲς ποὺ ἀναμένουν τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν δυτικὴ οἰκονομία∙ ἀντιθέτως ἡ μείωση τῶν προβλέψεων τοῦ ΔΝΤ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας, στὸ 7,6% ἀπὸ 7,7% προηγουμένως δὲν ἐπηρέασε τὴν Σαγκάη, ἡ ὁποία σημείωσε ἄνοδο, ἀλλὰ μεγαλύτερη ἡ Μόσχα, παρὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς καταστάσεως στὴν Οὐκρανία. Στὴν Εὐρώπη ἡ ἀναμονὴ τῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης στὴν νέα γαλλικὴ κυβέρνηση προσελκύει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐπενδυτῶν, διότι παρατηροῦνται κινήσεις ἐναντίον της ἀπ’ τοὺς Οἰκολόγους καὶ τὴν ἀριστερὴ πτέρυγα τῶν Σοσιαλιστῶν. Πάντως οἱ ὑπουργοί της Οἰκονομικῶν ἔσπευσαν στὸ Βερολίνο ὡς ἔνδειξη ἀλληλεγγύης.