Διάχυση τῆς αἰσιοδοξίας

Ἡ αἰσιοδοξία διαχέεται σὲ ὅλους τοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας, μὲ πρώτους τοὺς δυναμικούς της, τουρισμὸς καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀλλὰ καὶ τὴν μεθαυριανὴ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ∙ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἔξοδο στὶς ἀγορὲς ἐνισχύονται, καθὼς στὴν Νέα Ὑόρκη ἀναφέρουν γιὰ σήμερα, ἐνῶ ἡ χθεσινὴ ἔκδοση τῶν ἑξαμηνιαίων ὁμολόγων 1,3 δις εὐρώ, ἔγινε μὲ ἐπιτόκιο 3.1%, τὸ χαμηλότερο τῆς πενταετίας. Ἡ αὔξηση τῶν πωλήσεων αὐτοκινήτων, κατὰ 33% τὸν Μάρτιο καὶ 22% τὸ τρίμηνο εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδειξη, μὲ τοὺς τουριστικοὺς παράγοντες πρώτους πελάτες∙ ἡ ἀγορὰ ἀντιδρᾶ διαφορετικὰ καὶ παρακάμπτει τὶς Κασσάνδρες οἱ ὁποῖες περιορίσθηκαν πλέον στὸν οἰκονομικὸ τύπο καὶ στὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα τοῦ Χρηματιστηρίου, μὲ τελευταία τους ἐλπίδα τὴν ἐμφάνιση πολιτικῆς κρίσεως! Ἡ ἀδυναμία τους παρακολουθήσεως τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων ἀποδεικνύει τὶς ἐξαρτήσεις τους ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα καὶ τὴν ἐμμονή τους γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.