Διάθεση κοινωνικῆς παροχῆς

Τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καθώρισε τὰ κριτήρια τοῦ κοινωνικοῦ μερίσματος τῶν πεντακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὶς χαμηλότερες εἰσοδηματικὰ τάξεις∙ ἔτσι τετραμελὴς οἰκογένεια θὰ λάβει 833 εὐρώ, ἐνῶ τριμελής, πεντακόσια περίπου. Ἤδη καταρτίζεται ὁ κατάλογος τῶν δικαιούχων, ὅπως καὶ τῶν ἐνστόλων, στοὺς ὁποίους προβλέπεται ὅτι, μέχρι τὶς 9 Μαΐου θὰ ἔχει περάσει στοὺς λογαριασμούς τους∙ εἶναι ἡ πρώτη βοήθεια ποὺ δίδεται στοὺς χαμηλόμισθους μετὰ ἀπὸ μία τετραετία περικοπῶν καὶ συνεχοῦς ἐξαθλιώσεως. Ἡ κατοβολὴ εἶναι ἐφ’ ἅπαξ, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος κατὰ τὸ 2013∙ τὸ πλεόνασμα ὅμως συνεχίζεται καὶ μάλιστα ἀναμένεται μεγαλύτερο φέτος, ὁπότε προβλέπεται ἀνάλογο κοινωνικὸ μέρισμα καὶ σὲ μόνιμη βάση, ἀφοῦ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας βαίνει ἐπιταχυνόμενη πλέον.