Εἰς Σάρδεις μετάπεμπτος

Τὴν ἴδια ἐποχὴ μὲ τὸν Σόλωνα εἶχε προσκαλέσει ὁ Κροῖσος στὴν αὐλή του καὶ τὸν μυθογράφο Αἴσωπο∙ μεταξύ τους διεμήφθη ἐνδιαφέρων διάλογος, μετὰ τὴν ἀξιοπρεπῆ στάση τοῦ Ἀθηναίου πρὸς τὸν πάμπλουτο βασιλέα. «Ὁ δὲ λογοποιὸς Αἴσωπος , ἐτύγχανε γὰρ εἰς Σάρδεις μετάπεμπτος γεγονὼς ὑπὸ Κροίσου»∙ ὁ δὲ μυθογράφος Αἴσωπος, ἐπειδὴ βρισκόταν στὶς Σάρδεις προσκεκλημένος τοῦ Κροίσου. «Καὶ τιμώμενος , ἠσχθέσθη τῷ Σόλωνι μηδεμιᾶς τυχόντι φιλανθρωπίας»∙ καὶ τιμώμενος, ἀγανάκτησε πρὸς τὸν Σόλωνα διότι δὲν ἔκανε καμμία φιλοφροσύνη στὸ βασιληᾶ. «Καὶ προτρέπων αὐτόν ‘ὦ Σόλων’ ἔφη, ‘τοῖς βασιλεῦσι δεῖ ὡς ἥκιστα ἢ ὡς ἥδιστα ὁμιλεῖν’»∙ καὶ προτρέποντάς τον, Ἒ Σόλωνα, εἶπε, τοὺς βασιλεῖς πρέπει ἢ νὰ τοὺς ἀποφεύγει κανεὶς ἢ νὰ τοὺς προσκυνᾶ. «Καὶ ὁ Σόλων ‘Μὰ Δί’’ εἶπεν, ‘ἀλλ’ ὡς ἥκιστα ἢ ὡς ἄριστα’»∙ Μὰ τὸν Δία, ἀπάντησε, νὰ τοὺς ἀποφεύγει κανεὶς ἢ νὰ τοὺς εἶναι ἀρκετὰ ὠφέλιμος.