Ἀμερικὴ, ρωσικὰ ραδιενεργὰ

Στὴν ἀγορὰ ρωσικῶν ραδιενεργῶν καταλοίπων προβαίνουν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μετὰ τὴν συνθήκη γιὰ μείωση τῶν στρατηγικῶν πυρηνικῶν ὅπλων, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν ὡς καύσιμο γιὰ τὰ ἐργοστάσιά της παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργείας∙ ἡ Μόσχα, μετὰ τὴν ἀποσυναρμολόγηση τῶν πυρωνικῶν ὅπλων διαθέτει τὰ ὑλικὰ στὸ ἐμπόριο, γιὰ καύσιμο σὲ πυρηνικοὺς ἀντιδραστῆρες. Ἐπειδὴ ἡ ἴδια ἔχει λίγους πηρηνικοὺς σταθμοὺς παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τὰ διαθέτει στὸ ἐξωτερικό∙ ὁ μεγαλύτερος πελάτης της εἶναι ἡ Ἀμερική, διότι διαθέτει πολὺ περισσότερους σταθμοὺς καὶ δὲν ἐπαρκοῦν τὰ καύσιμα ἀπ’ τὰ δικά της ἀποσυναρμολογημένα πυρηνικὰ ὅπλα. Οἱ ἐξαγωγὲς ἀνέρχονται σὲ δεκαεπτὰ δις δολλάρια, ἀλλὰ δὲν διέκοψε, λόγῳ τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως, τὶς σχέσεις της μὲ τὸ Κρεμλίνο καὶ στὸν τομέα αὐτὸν ἡ Οὐάσιγκτον∙ συνεχίζονται κανονικὰ οἱ δοσοληψίες μεταξύ τους.