Τσιμέντα, πρῶτος κολοσσὸς

Τὴν ἐξαγορὰ τῆς γαλλικῆς τσιμεντοβιομηχανίας Lafarge ἀνακοίνωσε ἡ ἑλβετικὴ Holcim, μὲ τὴν δημιουργία τοῦ μεγαλυτέρου κολοσσοῦ παγκοσμίως∙ τὸ τίμημα ἀνέρχεται σὲ 32 δις εὐρώ, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἔγκριση τῆς πράξεως ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τῶν Βρυξελλῶν. Ἡ γαλλικὴ ἑταιρεία ἔχει ἀναπτυχθεῖ στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀφρικὴ καὶ Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ ἔχει ἀποκτήσει καὶ τὰ ἑλληνικὰ τσιμέντα Ἡρακλῆς∙ ἡ ἑλβετική, ἐκτὸς τῆς Εὐρώπης, ἔχει ἐπεκτείνει τὶς ἐργασίες της στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, ὁπότε μὲ τὴν συγχώνευσή τους θὰ ἀποκτήσουν προνομιοῦχα θέση σὲ ὁλόκληρο τὸν δυτικὸ κόσμο. Ἡ Ἐπιτροπὴ στὸν ἔλεγχό της θὰ έξετάσει κυρίως τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦνται στὸν ἐλεύθερο ἀνταγωνισμὸ ἀπ’ τὴν κυρίαρχη θέση τῆς νέας ἑταιρείας, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις της στὴν διαμόρφωση τῶν τιμῶν στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά.