Ἀποκαλύψεις τρωκτικῶν σὲ πολλὰ ἐπίπεδα

Οἱ ἔρευνες τοῦ ΣΔΟΕ, κυρίως μὲ τὴν διασταύρωση τῶν καταθέσεων καὶ τῶν φορολογικῶν δηλώσεων, ἀποκάλυψαν χιλιάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγῆς∙ ἀπ’ τὰ ἐρευνητικὰ προγράμματα τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολιτεχνείου, μὲ ποσὸ 83 ἑκατομμυρίων εὐρώ, μέχρι δικηγόρους –μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τιμητῶν τῶν τηλεπαραθύρων-, γιατρούς, ἐπιχειρηματίες, ἀκόμη καὶ ἀγρότες, μὲ πολλὰ ἑκατομμύρια ἕκαστος. Ὁ συστηματικὸς ἔλεγχός τους θὰ άποκαλύψει τὴν ἔκταση τῆς φοροδιαφυγῆς, ἀλλὰ καὶ θὰ προσκομίσει ἔσοδα στὸν δημόσιο ταμεῖο∙ ἡ κατασπατάληση πολλῶν κονδυλίων γιὰ ἔρευνα εἶναι γνωστὸ φαινόμενο κι αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν συμμετοχὴ τῶν πανεπιστημίων στὴν νέα γνώση. Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ προνομιακὸ πεδίο γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα, χάρις στὴν γλῶσσα μας, ἀλλὰ λίγα ἱδρύματα διέπρεψαν∙ τὰ ἄλλα περὶ πολλῶν ἄλλων ἐτύρβαζον. Ἀξίζει τὸν κόπο ὁ ἔλεγχος.