Ἀγορές, διεθνὴς ἀναγνώριση

Ἡ ἀναμενόμενη ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἔρχεται ἀπ’ τὸν αὐστηρότερο κριτὴ καὶ τὸν σκληρότερο ἐπικριτή μας τὴν τετραετία, τὶς ἀγορές∙ ἡ ἐγγραφὴ τῶν προσφορῶν γιὰ τὸ δυόμισυ δις εὐρὼ πενταετὲς ὁμόλογο ἄνοιξε στὶς μεγάλες τράπεζες καὶ οἱ ἔγκυρες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι προσφέρονται ἕνδεκα δις μὲ ἐπιτόκιο, 4,8% μέχρι 5%. Ἡ καμπὴ εἶναι ἱστορική, διότι ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ ἔκδοση ἔχει καθαρὰ ψυχολογικὸ χαρακτῆρα καὶ ἀποβλέπει στὴν ἐπανένταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν διεθνῆ οἰκονομικὴ κοινότητα∙ ἀπὸ πρακτικῆς πλευρᾶς μπορεῖ νὰ ἀκολουθήσει ἄλλο ὁμόλογο σὲ εὔλογο χρόνο, δεκαετὲς ἢ πενταετὲς πάλι. Ἤδη τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο παραδέχεται ἐπιτέλους ὅτι ἡ ἀνάπτυξη φέτος θὰ εἶναι 0,9% καὶ ἡ ἀνεργία, 26,3%, ἀλλὰ παραβλέπει τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, ὅταν ἡ βιομηχανικὴ παραγωγὴ τὸ πρῶτο δίμηνο αὐξήθηκε κατὰ 1,7%, μὲ τὸν κλάδο τῆς πληροφοικῆς κατὰ 88,5%. Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία εἶναι τὸ ἀδιαμφισβήτητο ἐφαλτήριο.