Τοῦ Σόλωνος κατεφρόνησεν

Ὁ Κροῖσος δὲν συγχώρησε στὸν Σόλωνα, ἐπειδὴ δὲν ἐξέφρασε τὸν θαυμασμό του γιὰ τὸν πλοῦτο του∙ ὁ Σόλων τοῦ ἀπάντησε νὰ περιμένει τὸ τέλος του. «Τότε μὲν οὖν ὁ Κροῖσος οὕτω τοῦ Σόλωνος κατεφρόνησεν»∙ τότε μὲν ὁ Κροῖσος ἔτσι περιφρόνησε τὸν Σόλωνα. «Ἐπεὶ δὲ Κύρῳ συμβαλὼν ἐκρατήθη μάχῃ καὶ τὴν πόλιν ἀπώλεσε καὶ ζῶν ἁλούς»∙ ἀργότερα ὅμως σὲ πόλεμο μὲ τὸν Κύρο ἡττήθηκε στὴ μάχη καὶ ἔχασε τὴν πόλη του καὶ αἰχμαλωτίσθηκε. «Αὐτὸς ἔμελλε καταπίμπρασθαι καὶ γενομένης πυρᾶς ἀνεβιβάσθη δεδεμένος»∙ αὐτὸς ἐπρόκειτο νὰ καεῖ ζωντανὸς κι ἀφοῦ ἄναψε ἡ φωτιὰ τὸν ἀνεβάσανε στὸ ἰκρίωμα δεμένο. «Θεωμένων Περσῶν ἁπάντων καὶ Κύρου παρόντος»∙ ἐνῶ κοίταζαν ὅλοι οἱ Πέρσες κι ἦταν παρὼν ὁ Κύρος. «Ἐφ’ ὅσον ἐξικνοῖτο καὶ δυνατὸς ἦν τῇ φενῇ φθεγξάμενος ἀνεβόησε τρὶς Ὦ Σόλων»∙ κι ἐνῶ τὸν ἀνεβάζανε φώναξε δυνατὰ τρεῖς φορές, Ὦ Σόλωνα. Τότε τὸν θυμήθηκε.