ΗΠΑ, δεσμεύσεις τραπεζῶν

Τὴν δέσμευση τῶν ὀκτὼ μεγαλυτέρων τραπεζῶν τῆς χώρας ἔλαβε τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο, ὅτι θὰ προβοῦν σὲ αὐξήσεις μετοχικοῦ κεφαλαίου συνολικοῦ ὕψους 68 δις δολλαρίων μέχρι τὸ 2018, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση καταστάσεων, ὅπως ἡ κρίση τοξικῶν ὁμολόγων∙ τὸ μέτρο, ἂν καὶ τὸ ποσὸ δὲν εἶναι μεγάλο γιὰ τὴν άμερικανικὴ οἰκονομία, θεωρεῖται ὡς περιοριστικὸ σὲ μία περίοδο ἀπαιτήσεως γιὰ αὔξηση τῆς ρευστότητος. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι φοβᾶται τὶς ὑποβόσκουσες πληθωριστικὲς πιέσεις, ἀλλὰ καὶ ὅτι δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη στὶς ἐκτιμήσεις γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, διαφορετικὰ θὰ ἀσκοῦσε ἐπεκτατικὴ πολιτική, ἐνῶ τώρα τὴν ἀναβάλλει γιὰ τὸ μέλλον∙ οἱ τραπεζικοὶ κύκλοι δὲν ἀποκλείουν ἄλλη αἰτία, τὴν ὑπάρξη κάποιων ἀρνητικῶν ἐνδείξεων καὶ γιὰ λόγους ἀμύνης, λαμβάνει τώρα προληπτικὰ μέτρα. Πιθανὴ ἡ ἐκδοχή.