Ἐπιβράβευση ἐμπιστοσύνης

Ὡς ἐπιβράβευση τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα, χαρακτήρισε ὁ πρωθυπουργὸς τὴν ὑπερκάλυψη κατὰ ἑπτὰ φορὲς τοῦ ὁμολόγου, καὶ μὲ ἐπιτόκιο μόλις 4,75%∙ ὁ διεθνὴς τύπος ἀποκαλεῖ θριαμβευτικὴ τὴν ἐπιστροφὴ καὶ σὲ σύντομο χρόνο, ποὺ κανεὶς δὲν προέβλεπε, ἐνῶ οἱ ἄλλες χῶρες ἐπέστρεψαν μὲ ὑψηλότερο ἐπιτόκιο. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ἐπιτυχία ὀφείλεται στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ στὴν στήριξη τῶν βουλευτῶν του, οἱ ὁποῖοι βοήθησαν στὴν ἐπίτευξη τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος∙ πορόσθεσε ὅμως ὅτι, «ἔχουμε δρόμο ἀκόμα», ἀλλὰ ὅτι βρισκόμαστε σὲ καλὴ πορεία. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐξέφρασαν τὴν ἱκανοποίησή τους καὶ τόνισαν ὅτι ὁδηγούμαστε πλέον στὸ τέλος τῶν μνημονίων∙ ἡ θέση μας πλέον εἶναι διαφορετικὴ ἀπέναντι στὴν τρόικα. Ἤδη τὸν Ἰανουάριο ἡ ἀνεργία ὑποχώρησε, ὁ τιμάριθμος κρατήθηκε στὸ 1,3%, ἐνῶ διαγράφονται προοπτικὲς γιὰ ἀκόμη χαμηλότερα ἐπιτόκια στὶς ἑπόμενες ἐκδόσεις, μὲ σημαντικὴ μείωση τῶν τόκων ἐξυπηρετήσεως.