Διαφωνίες, Γερμανίας, ΔΝΤ

Οἱ διαφωνίες τῆς Γερμανίας καὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὡς πρὸς τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἦρθαν καὶ πάλι στὴν ἐπικαιρότητα∙ τὸ Ταμεῖο ἐπιμένει ὅτι, ἡ ἐφαρμογὴ αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας, παρεμποδίζει τὴν ἀνάπτυξη, διότι στερεῖ ἀπὸ ρευστότητα τὴν ἀγορά. Ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε ἀπάντησε ὅτι, ἡ διατήρηση τῆς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας δὲν σημαίνει στέρηση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ ρευστότητα, ἀλλὰ παροχὴ τόσης ὅση εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν λειτουργία τῆς οἰκονομίας, ὁπότε μὲ τὴν ἐξασφάλιση δημοσιονομικῆς ἰσορροπίας αὐξάνεται ἡ ρευστότης καὶ ἐνισχύεται ἡ ἀνάκαμψη∙ ἀνέφερε δὲ τὰ παραδείγματα τῶν τριῶν νοτίων χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ἐνῶ ἄφησε νὰ
ἐννοηθεῖ., ὅτι γιὰ τὴν μακρόχρονη κρίση στὴν Ἑλλάδα εὐθύνονται οἱ οἰκονομολόγοι τοῦ Ταμείου, ὅπως τὸ ἔχουν παραδεχθεῖ ἄλλωστε κι ὄχι ἡ δημοσιονομικὴ πειθαρχία. Τὰ παρασκήνια τοῦ 2010 δὲν ἔχουν ἔρθει ἀκόμη στὴν ἐπιφάνεια∙ πολλὰ ἄπλυτα θὰ ἔρθουν στὸ φῶς τότε.