Ἱνδίες, ἀλλαγὴ σελίδος

Σὲ ἀλλαγὴ σελίδος ὁδηγοῦνται οἱ Ἰνδίες, μὲ τὶς ἐν ἐξελίξει βουλευτικὲς ἐκλογές, οἱ ὁποῖες ὁλοκληρώνονται σὲ ἕναν μῆνα∙ βέβαιος νικητὴς θεωρεῖται ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Συντηρητικοῦ κόμματος, μὲ φιλελεύθερες ἰδέες καὶ προσέγγιση πρὸς τὸν ἀγροτικὸ κόσμο. Ὁ Ναρέντα Μόντι ἔχει ἐξασφαλίσει, λέγεται τὴν ὑποστήριξη καὶ τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς, μὲ ὑποσχέσεις γιὰ ἄνοιγμα τῆς οἰκονομίας στὶς μεγάλες ξένες ἐπενδύσεις, ἀλλὰ καὶ στὴν καλύτερη ἀξιοποίηση τῶν πλεονεκτημάτων της στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία∙ οἱ Ἰνδοὶ δείχνουν ὅτι ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὴν διακυβέρνηση τοῦ Κόμματος τοῦ Κογκρέσσου, τὸ ὁποῖο εἶναι στὴν ἐξουσία σχεδὀν συνέχεια, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας, μὲ μικρὰ μόνο διαλείμματα. Οἱ Ἰνδίες, παρὰ τὶς ὅποιες διακυμάνσεις εἶναι πλέον μία μεγάλη οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ δύναμη, μὲ ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ στὴν Ἀσία, ἐνῶ χάρις στοὺς Ἀναδυομένους διαδραματίζει σημαντικὸ ρόλο στὴν διεθνῆ σκηνή∙ εἶναι ἀγορά, 1,2 τρισεκατομμυρίων κατοίκων, μὲ δυναμικοὺς κλάδους προηγμένης τεχνολογίας.