Σταθεροποιητικἒς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ τὴν Σαγκάη ἀνοδικές∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3858 δολλάρια καὶ 141,1070 γιέν, ἐνῶ ἅλμα ἔκανε ὁ χρυσός, 1321,50, καὶ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 107,41. Οἱ ἐπενδυτὲς βρίσκονται σὲ κατάσταση ἀναμονῆς, ἐν ὄψει τῆς ἐφαρμογῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ ἔχουν λιγώτερες ἐλπίδες γιὰ τὴν Ἀμερική∙ ἡ ἀρνητικὴ στάση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, γιὰ ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων, ἀποθαρρύνει τὶς ἀγορὲς καὶ περιορίζει τὶς κινήσεις τους. Ἀντιθέτως στὴν Κίνα, ἡ πρόβλεψη τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, γιὰ ἀνάπτυξη 7,6% φέτος ἀπετέλεσε κίνητρο γιὰ ζήτηση ἀξιῶν στὴν Σαγκάη∙ οἱ περιορισμένες τοποθετήσεις τῶν ἐπενδυτῶν στὶς δυτικὲς ἀγορές, καὶ περισσότερο στὴν Νέα Ὑόρκη, ἀποτυπώνουν μὲ τὸν πιὸ ξεκάθαρο τρόπο τὶς συντηρητικὲς διαθέσεις τους. Ὅλοι τους ἀναζητοῦν τὸ ἔναυσμα, καὶ πρόσφορο θεωρήθηκε τὸ ἑλληνικὸ ὁμόλογο, ὄχι γιὰ τὸ μέγεθός του, ἀλλὰ γιὰ τὴν βαρύτητά του στὴν οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης.