Ἰχθυοκαλλιεργειῶν πρόοδος

Στὴν ἐπένδυση πενῆντα ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὶς ἑλληνικὲς ἰχθυοκαλλιέργειες τῶν συγχρόνων τεχνολογιῶν προβαίνει ἡ ἀμερικανικὴ ἑταιρεία Onex Technologies, σὲ συνεργασία μὲ τὴν γνωστὴ βιομηχανία Locκheed∙ πρόκειται γιὰ νέα μέθοδο ἰχθυοκαλλιεργειῶν, μὲ κινητὲς μονάδες οἱ ὁποῖες θὰ παρασύρονται ἀπ’ τὰ ρεύματα κι ἔτσι θὰ ἔχουν ποιότητα ψαριῶν ἀνάλογη μὲ ἐκείνη τῶν ἐλευθέρας βοσκῆς. Ἡ τεχνολογία ἔχει ἐφαρμοσθεῖ ἐπιτυχῶς στὴν Χαβάη καὶ ἐπελέγη ὡς δεύτερος τόπος ἡ Ἑλλάς, διότι ἔχει πάρα πολλοὺς κόλπους, κυρίως στὸ Αἰγαῖο, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν μονάδων της, ἀλλὰ καὶ καθαρὰ ὕδατα, περισσότερο ἀπ’ τὶς ἄλλες παραθαλάσσιες χῶρες∙ ἡ ἑταιρεία ἔχει ἐπιλέξει τοὺς κατάλληλους κόλπους κι ἔχει ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες ἰχθυοκαλλιεργειῶν γιὰ συνεργασία. Ἤδη εἴμαστε πρῶτοι στὶς ἐξαγωγὲς ψαριῶν παγκοσμίως μὲ τὶς ὑπάρχουσες μονάδες.