Ἀνάδειξη εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς συνοχῆς

Ἡ Οὐκρανία θέτει στὴν Εὐρώπη, περισσότερο ἀπὸ οἱαδήποτε ἄλλη κρίση, τὸ πρόβλημα τῆς πολιτικῆς της συνοχῆς∙ ἡ διαδικασία τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως ἐκκινοῦσε ἀπ’ τὴν οἰκονομικὴ συνοχὴ μόνο σχεδὸν παλαιότερα. Ἡ οὐκρανικὴ κρίση ἔθεσε ἐπὶ τάπητος τὸ πρόβλημα ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς, ὡς συμπληρωματικὸ τῆς οἰκονομικῆς, ὡς πρὸς τὸν διεθνῆ ρόλο τῆς Εὐρώπης∙ οἱ διαφωνίες ἐκπηγάζουν πλέον κυρίως μεταξὺ Εὐρωζώνης καὶ ἐκτὸς αὐτῆς χωρῶν, ἐνῶ παρεμβαίνει καθοριστικὰ καὶ ἡ Ἀμερική. Ἡ Εὐρωζώνη δὲν ἐπιθυμεῖ σκλήρυνση τῆς στάσεως κατὰ τῆς Ρωσίας, ὅπως ἐπιδιώκουν οἱ Ἀμερικανοί, ἀλλὰ ἐμφανίζεται διαλλακτική, ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι δὲν εἶναι τόσο ἀπλᾶ τὰ πράγματα μὲ τὴν Μόσχα, ὅπως τὰ παρουσιάζει ἡ Οὐάσιγκτον∙ λογαριάζουν οἱ Εὐρωπαῖοι τὴν ἀνάγκη στηρίξεως τοῦ Κρεμλίνου γιὰ τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ εἶναι ἐπιφυλακτικοί.