Ἡ ἀγορὰ κριτήριο ἐκλογῶν

Ἡ ἐπισημοποίηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ ὑποχρεώνει τοὺς δανειστὲς στὴν ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἀνάγκης γιὰ ἁπάλυνση τῶν ἀσφυκτικῶν μέτρων λιτότητος∙ πρακτικά, αὐτὸ σημαίνει τὴν ἀποδέσμευση τῆς χώρας ἀπ’ τὴν αὐστηρὰ δημοσιονομικὴ πολιτικὴ καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν τραπεζῶν γιὰ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά. Ἤδη τὸ αἰσθάνονται αὐτὸ οἱ μικρομεσαῖες περισσότερο ἐπιχειρήσεις κι ἀρχίζουν τὶς δοσοληψίες τους μὲ τὶς τράπεζες γιὰ παροχὴ πιστώσεων∙ ἄλλωστε ὁλοκληρώνεται ἡ ἀνακεφαλαιοποίησή τους, μὲ τὴν ἄφθονη προσφορὰ ξένων κεφαλαίων, κι ἀποκτοῦν τὴν ἄνεση τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς οἰκονομίας. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι ὑποχρεώνονται σὲ ἀναδίπλωση καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι, οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζουν πλέον τώρα τὴν ἐπιτυχία τῆς Ἑλλάδος.