Νομισματικά, ψυχροπολεμικὰ

Ἡ κλιμακούμενη ἀναμέτρηση στὸ οὐκρανικὸ έπισκιάζει τὶς ἄλλες πτυχὲς τῆς ψυχροπολεμικῆς συγκρούσεως Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας∙ ἀπὸ καιρὸ ἡ Μόσχα ἔχει θέσει δύο ἄλλα προβλήματα, τὴν ἀποδέσμευση τῶν διαδικτυακῶν συνδέσεων ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ἀρχὴ ἐποπτείας καὶ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Σὲ ἀμφότερα διαθέτει τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξη τῶν Ἀναδυομένων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔμμεση πλὴν σαφῆ τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει ἀποδεχθεῖ τὴν μεταφορὰ τῶν ἁρμοδιοτήτων σὲ διεθνὲς ὄργανο, καθὼς μετὰ τὶς παρακολουθήσεις ὅλων καὶ τῶν ξένων ἡγετῶν ἀπ’ τὶς μυστικές της ὑπηρεσίες, δὲν διαθέτει ἐρείσματα ἀμύνης. Στὸ νομισματικὸ ἡ κατάσταση εἶναι συγκεχυμένη, ἐπειδὴ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ὑπαναχώρησε ἀπ’ τὴν ὑπόσχεσή του πρὸ τριετίας γιὰ ἔναξη τῆς διαδικασίας ἀναθεωρήσεως, ἀλλὰ χωρὶς συνέχεια∙ οἱ Ἀναδυόμενοι μελετοῦν τρόπους παρακάμψεως τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ἀφοῦ διαθέτουν, χάρις στὴν Κίνα, πάνω ἀπὸ τὰ μισὰ συναλλαγματικὰ διαθέσιμα παγκοσμίως, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους σὲ σύγκλιση μαζί τους.