Οὐκρανία, πόλεμος λέξεων

Μὲ προπαγανδιστικὸ πόλεμο τῆς ψυχροπολεμικῆς περιόδου παρομοιάζουν οἰ διπλωματικοὶ κύκλοι τὶς ἀμερικανικὲς ἀπειλὲς κατὰ τῆς Ρωσίας γιὰ τὴν Οὐκρανία∙ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ὑπηρετεῖ πειθήνια τὴν προπαγάνδα, μὲ πρόθεση τὴν ἅλωση τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινῆς γνώμης μὲ τὴν παραποίηση τῆς πραγματικότητος. Οἱ ὀκτὼ παρατηρητὲς τοῦ ΟΑΣΕ ὁμολόγησαν ὅτι δὲν ἔχουν ὑποστεῖ κακομεταχείριση, ἐνῶ οἱ τρεῖς συλληφθέντες τῶν οὐκρανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν εἶχαν τραυματισθεῖ στοὺς διαπληκτισμοὺς κατὰ τὴν σύλληψή τους, ἐνῶ εἶναι μέλη τῶν ἀκροδεξιῶν ὁμάδων καὶ ἔχουν ὑποβάλει σὲ φριχτὰ βασανιστήρια ὅσους ρωσόφωνους ἔχουν πέσει στὰ χέρια τους∙ τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι οἱ ἀνατολικὲς ἐπαρχίες ἔχουν περιέλθει στὰ χέρια τῶν ρωσοφώνων μὲ ἤρεμο τρόπο καὶ χωρὶς τοὺς σκοτωμοὺς καὶ τὶς λεηλασίες τῶν ναζιστικῶν στοιχείων τῆς πλατείας Ἀνεξαρτησίας τοῦ Κιέβου. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἐφαρμόζουν δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά, ξεχνοῦν τοὺς ἑκατὸ τουλάχιστον νεκροὺς τῆς πρωτευούσης, ἀλλὰ ζητοῦν νομιμότητα στὶς ἀνατολικὲς περιοχές.