Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία καὶ στοὺς Ἀναδυόμενους∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε σὰ 1,3863 δολλάρια καὶ 141,8835 γιέν, καὶ ἀνοδικὰ ὁ χρυσός, 1302 καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,81. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς, ἐν ὄψει τῶν ἐξελίξεων στὴν Οὐκρανία, μετὰ τὴν σκλήρυνση τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς, ἂν καὶ δὲν φαίνεται νὰ συμφωνοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι∙ περισσότερο ἀνησυχοῦν γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Εὐρώπης, καθὼς φαίνεται ὅτι ἡ παράταση τῆς κρίσεως ὁδηγεῖ στὴν ἀναβολὴ τῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν ἀσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς. Ἡ ἀδυναμία τῆς Γαλλίας γιὰ σαφῆ οἰκονομικὴ πολιτικὴ ἐνισχύει τὶς ἐπιφυλάξεις τῶν ἀγορῶν, γιὰ ταχεῖα διέξοδο, ἐνῶ καὶ στὸ θέμα τῆς Αlstom ἡ γαλλικἢ κυβέρνηση παρουσιάσθηκε ἀμφιθυμική, ἀπέναντι στὴν ἀμερικανικὴ καὶ στὴν γερμανικὴ πρόταση, ἂν καὶ οἱ πιέσεις τῆς κοινῆς γνώμης εἶναι ὑπὲρ τῆς Siemens∙ ὁ εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς τῶν Γάλλων δὲν ἐπιτρέπει παλινδρομήσεις.