Ἐστασίαζον ἀποδημοῦντος

Ὁ Σόλων εἶχε φύγει γιὰ μία δεκαετία ἀπ’ τὰς Ἀθήνας, μετὰ τὴν ψήφιση τῶν νόμων του, μὲ τὴν δέσμευση νὰ μὴν τοὺς ἀλλάξουν οἱ Ἀθηναῖοι ὅσο θὰ ἔλειπε∙ ἐπιδίωκε δεσμεύσαι αὐτούς, ὥστε νὰ συνηθίσουν τοὺς νέους νόμους καὶ νὰ ἀποφύγουν τὴν ἀναταραχὴ στὴν πόλη τους. «Οἱ δὲ ἐν ἄστει ἐστασίαζον ἀποδημοῦντος τοῦ Σόλωνος»∙ ἀλλὰ οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως ἄρχισαν τὶς ἀντεγκλήσεις τους ὅσο ἔλειπε ὁ Σόλων. «Καὶ προεστήκει τῶν μὲν Πεδιέων Λυκοῦργος»∙ καὶ ἦταν ἀρχηγὸς τῶν μὲν Πεδινῶν ὁ Λυκοῦργος. «Τῶν δὲ Παράλων Μεγακλῆς ὁ Ἀλκμαίωνοες»∙ τῶν δὲ Παραλίων, τῶν κατοικούντων στὶς ἀκτές, ὁ Μεγακλῆς τοῦ Ἀλκμαίωνος. «Πεισίστρατος δὲ τῶν Διακρίων»∙ καὶ ὁ Πεισίστρατος τῶν Ἡμιορεινῶν. «Ἐν οἷς ὁ θητικὸς ὄχλος καὶ μάλιστα τοῖς πλουσίοις ἀχθόμενος»∙ τοὺς ὁποίους ἀκολουθοῦσαν οἱ Θῆτες, οἱ ἀγρεργάτες, ποὺ ἦταν οἱ διὸ δυσαρεστημένοι μὲ τοὺς πλούσιους. Ἡ ἀναταραχὴ κατέληξε στὴν τυραννία τοῦ Πεισιστράτου.