Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο καὶ τῆς Βομβάης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3854 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 142,3490 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν, χρυσός, 1289,75, καὶ πετρέλαιο, 108,86. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι δὲν ἐπηρεάζονται καθόλου ἀπ’ τὴν οὐρανικὴ κρίση καὶ ἀναζητοῦν τὶς ἄλλες αἰτίες ἐπιρροῆς τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας∙ ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης τῶν Ἀμερικανῶν ἀπέναντι στὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, γιὰ τὴν οἰκονομική του πολιτική, θεωρεῖται ὁ καθοριστικὸς παράγων γιὰ τὴν ἐπιφυλακτικότητά τους ὡς πρὸς τὶς προοπτικὲς ἀνακάμψεως τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας. Ἡ περιοδεία του στὶς τέσσερες χῶρες τῆς Ἀσίας δὲν προσέφερε νέα πνοὴ γιὰ τὶς οἰκονομικὲς σχέσεις μὲ τὸ μεγάλο κέντρο τῆς ἐποχῆς∙ ἴσως μέτρησε καὶ τὸ νοτιοκορεατικὸ ναυάγιο, μὲ τοὺς ἑκατοντάδες νεκροὺς μαθητές, τὸ ὁποῖο μονοπώλησε τὴν κοινὴ γνώμη∙ ἡ ἀμέριστη ὅμως συμπαράστασή του στὴν Ἰαπωνία, ἀπέναντι στὴν Κίνα, ἐνόχλησε ὅπως φαίνεται πολλὲς ἀσιατικὲς χῶρες.