Πρὸς παραγωγικὲς τάξεις

Στὴν προσέγηγιση τῶν παραγωγικῶν τάξεων ὡς ἐκκίνηση ἀποβλέπει ὁ πρωθυπουργὸς καὶ στὴν ἀνάδειξη τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας, πρὶν προχωρήσει στὴν ζωντανὴ ἐπικοινωνία του μὲ τὸν λαὸ στὴν προεκλογικὴ περίοδο∙ πρῶτα ἔγινε ἡ παρουσίαση τῶν δυνατοτήτων τῆς χώρας στὰ ἐνεργειακά, μὲ τὴν ἄμεση ἀξιοποίηση τῶν ἀποθεμάτων μας καὶ μὲ ἀπήχηση στὸ ἐξωτερικό, στὴν Εὐρώπη, ὡς ἄμεσος προμηθευτής, καὶ στὶς μεγάλες ἑταιρεῖες∙ ἀκολούθησε ὁ τουρισμός, μὲ τὰ 20,4 ἑκατομμύρια πέρυσι τουρίστες καὶ ἀναμενόμενο ἅλμα καὶ φέτος, ὅπου ἔγινε ἐξειδίκευση τῶν πολλαπλασιαστικῶν ἐπιδράσεών του στὴν οἰκονομία. Ἤδη στοὺς γνωστοὺς τουριστικοὺς προορισμοὺς ἡ πληρότης φθάνει τὸ 100%, ἐνῶ ἡ ζήτηση συνεχίζεται ἀμείωτη∙ παραμένει ὁ κλάδος ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.