Πράγματα νεώτερα προσδοκᾶν

Ἡ ἀναταραχὴ εἶχε ἐξαπλωθεῖ στὶς τρεῖς τάξεις εἰς Ἀθήνας, ὅσο ἔλειπε ὁ Σόλων∙ στοὺς Πεδινούς, ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Λυκοῦργος, στοὺς Παράλιους, ὁ Μεγακλῆς τοῦ Ἀλκμαίωνος καὶ στοὺς Διάκριους, Ἡμιορεινούς, ὁ Πεισίστρατος, μὲ ἔντονες διαμάχες μεταξύ τους. «Ὥστε χρῆσθαι μὲν ἔτι τοῖς νόμοις τὴν πόλιν»∙ ὥστε ἐφάρμοζε μὲν ἀκόμη τοὺς νόμους ἡ πόλις. «Ἤδη δὲ πράγματα νεώτερα προσδοκᾶν καὶ ποθεῖν ἑτέραν κατάστασιν»∙ ἀλλὰ ἤδη περίμενε ἀλλαγὲς καὶ ὅλοι ποθοῦσαν κάτι διαφορετικό. «Οὐκ ἴσον ἐλπίζοντας, ἀλλὰ πλέον ἕξειν ἐν τῇ μεταβολῇ καὶ κρατήσειν παντάπασι τῶν διαφερομένων»∙ δὲν ἤλπιζαν στὴν διατήρηση τῆς καταστάσεως, ἀλλὰ στὴν ἀπόκτηση περισσοτέρων μὲ τὴν ἀλλαγὴ καὶ ἐπικράτηση κατὰ τῶν ἀντιπάλων. «Οὕτω δὲ τῶν πραγμάτων ἐχόντων ὁ Σόλων παραγενόμενος εἰς τὰς Ἀθήνας»∙ ἔτσι εἶχαν τὰ πράγματα, ὅταν ἔφθασε ὁ Σόλων εἰς Ἀθήνας. «Αἰδῶ μὲν εἶχε καὶ τιμὴν παρὰ πᾶσιν»∙ ἀπήλαυε μὲν σεβασμοῦ καῖ τιμῆς ἀπὸ ὅλους.