ΗΠΑ, περιοριστικὴ πολιτικὴ

Τὴν περιοριστικὴ πολιτικὴ θὰ συνεχίσουν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τὴν μηνιαία ἀγορὰ 45 δις δολλαρίων κρατικῶν ὁμολόγων, δήλωσε ἡ πρόεδρος τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, προκαλώντας σύγκρυο στὶς ἀγορές∙ ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία βρίσκεται σὲ περίοδο ὑφέσεως καὶ ἔχει ἐπείγουσα ἀνάγκη ἀπὸ ρευστότητα γιὰ τὴν ἀνάκαμψή της, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση φοβᾶται τὸν πληθωρισμό, διότι ἡ ἀνταγωνιστικότης της εἶναι πολὺ χαμηλὴ καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις δὲν ὑπάρχουν οὔτε στὰ σχέδια. Οἱ διαφωνίες μάλιστα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου μὲ τὴν ρεπουμπλικανικὴ πλειοψηφία στὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, περιπλέκει ἀκόμη περισσότερο τὰ πράγματα, ἐνῶ οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας προκαλοῦν ἀνησυχίες στοὺς τραπεζικοὺς κύκλους. Ἐὰν ἐπιτύχει ἡ ἔκδοση ρωσικῶν ὁμολόγων στὴν Ἀσία, αὐτὸ ἴσως ἀποτελέσει τὴν χαριστικὴ βολὴ γιὰ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς κεφαλαιαγορές, μὲ πολλὲς διαρροές.