Ἀνθεκτικότης τῶν μικροβίων

Ἡ ὅλο καὶ ἰσχυρότερη ἀνθεκτικότης τῶν μικροβίων στὰ ἀντιβιοτικὰ εἶναι τὸ σοβαρώτερο πρόβλημα τῶν ἰατρικῶν κέντρων στὴν ἐποχή μας∙ ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας ἔχει ἐκδώσει εἰδικὴ προειδοποίηση πρὸς τὶς ὑγειονομικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν ἐπισήμανση τοῦ προβλήματος, διότι πολλὰ μικρόβια διαφεύγουν τὴν καταπολέμησή τους, μέσα στὰ νοσοκομεῖα, καὶ ἐπιτίθενται σὲ ἄλλους ἀσθενεῖς. Εἶναι ἡ γνωστὴ ἐνδονοσομοκειακὴ λοίμωξη ἡ ὁποία παρουσιάζει ἔξαρση τὶς τελευταῖες δεκαετίες∙ ἡ ἐποχή μας εἶναι ὑπερήφανη γιὰ τὶς προόδους στὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη καὶ στὶς ἐφευρέσεις ἀντιβιοτικῶν καὶ ἄλλων φαρμάκων γιὰ τὴν καταπολέμηση ἀσθενειῶν καὶ ἐπιδημιῶν ποὺ ἦταν μάστιγα γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ἐπὶ χιλιάδες χρόνια. Ἀλλὰ οἱ μεταλλάξεις τῶν μικροβιῶν καὶ ἡ προσαρμογή τους στὰ ἀντιβιοτικά, μαζὶ μὲ τὶς νέες ἀσθένειες ποὺ ἐμφανίζονται, πολλαπλασιάζουν τοὺς κινδύνους.