Ἀναζωογόνηση μικρομεσαίων

Ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων κάποιες Κυριακές, ὅπως χθές, βοηθάει στὴν ἀναζωογόνηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὶς ἀγορὲς τοῦ κόσμου, ἔστω καὶ μὲ μικρὰ ποσά∙ «φασοῦλι τὸ φασοῦλι γεμίζει τὸ σακκοῦλι», λέει ἡ λαϊκὴ παροιμία καὶ αὐτὸ ἀποδείχθηκε στὴν πράξη. Οἱ συντεχνίες εἶχαν ἀντιδράσει λυσσαλέα στὴν λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές, μὲ ἀπεργίες καὶ ἄλλα μέσα, ἀλλὰ ὁ κόσμος τοὺς ἀγνόησε ἐπιδεικτικά∙ ὅσο μάλιστα ἀρχίζει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅλο καὶ περισσότεροι συνδυάζουν τὴν ξενάγηση μὲ τὴν οἰκογένειά τους στὸ κέντρο τῆς πόλεως καὶ στὰ ἀρχαῖα της, μὲ τὴν ἐπίσκεψη στὴν ἀγορὰ κι ὅ,τι ψωνίσουν. Ἡ καθημερινή μας ζωὴ ἀλλάζει σταδιακά, ἔγιναν πράγματα ἀδιανόητα πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, μεταρρυθμίσεις, φυσικὰ μὲ πολλὲς θυσίες, ἀλλὰ αὐτὲς ἦταν συνέπεια τῶν σοσιαλιστικῶν μας πειραμάτων περισσότερο καὶ λιγώτερο τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως∙ μαθαίνουμε νὰ ζοῦμε διαφορετικά, χωρὶς τὶς δεσμεύσεις τῆς μεταπολιτευτικῆς περιόδου.