Ἐπανεμφάνιση τρομοκρατῶν

Ἡ ἐπανεμφάνιση τῶν τρομοκρατῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχία τους στὸν Ἀστυνομικὸ Τμῆμα τῆς Ἰτέας, ἦταν ἀναμενόμενη, μετὰ τὴν διαφυγή τους ἀπ’ τὶς φυλακές∙ ἡ διακήρυξή τους δείχνει ὅτι ἑτοιμάζουν καὶ ἄλλα κτυπήματα, ἀλλὰ καὶ ὅτι διαθέτουν ἐπαρκῆ κάλυψη ἀπ’ τὸν ὑπόκοσμο καὶ τὰ κυκλώματα τῆς νύκτας. Φαίνεται ὅτι κάποιες παραφυάδες τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν δὲν ἐλέγχονται πλήρως, διότι διαφορετικὰ δὲν θὰ εἶχαν τὴν ἀνεση τῶν κινήσεων καὶ τῆς προβολῆς, ὅπως μέσῳ τοῦ δικτύου τοῦ Πολυτεχνείου∙ ὁπωσδήποτε δὲν ἔχουν τὴν προηγούμενη ἀσυδοσία στὴν δράση τους, ἀλλὰ διατηροῦν ὅμως τὶς διασυνδέσεις τους μὲ τὸ παρακράτος. Ἐπιβάλλεται ἰδιαίτερη προσοχή, γιατὶ φαίνονται ἀποφασισμένοι γιὰ ὅλα, ἀλλὰ καὶ καθοδηγούμενοι καταλλήλως ἀπ’ τὶς ἀνώτερες δυνάμεις τους.