Ἀδιανόητη ἀσυδοσία τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν

Τὸ πόρισμα τῶν ἐλεγκτῶν τῆς Δημοσίας Διοικήσεως εἶναι καταπέλτης γιὰ τὸν δήμαρχο Ἀργυρουπόλεως, πρόθυμο γιὰ μετάσειση τῶν εὐθυνῶν σὲ τρίτους, ἀλλὰ καὶ θερμὸ ὑποστηρικτὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ τὸ Λούνα Πὰρκ λειτουργοῦσε χωρὶς ἄδεια καὶ χωρὶς κανέναν ἔλεγχο τῶν ἐγκαταστάσεών του, κατὰ παράβαση τῆς κειμένης νομοθεσίας, ἀλλὰ ὁ δῆμος εἰσέπραττε κανονικὰ τὸ ἐνοίκιο, ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν λήξη τῆς προθεσμίας παραχωρήσεως τοῦ χώρου∙ οἱ δημοτικὲς ἀρχὲς οὐδέποτε ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ ἔλεγχο τῶν ἐγκαταστάσεων, καὶ πολὺ περισσότερο γιὰ τὴν ἔξωση τοῦ ἐπιχειρηματία, αὐτὸς διέθετε ὑψηλὲς διασυνδέσεις. Τὸ πόρισμα διαβιβάσθηκε στὸν ἀνακριτὴ καὶ ἀναμένεται ἡ κλήση σὲ ἀπολογία τοῦ δημάρχου∙ ἡ κατηγορία γιὰ ἠθικὴ αὐτουργία στὸ κακούργημα θεωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τοὺς δικαστικοὺς κύκλους. Ἀναμένεται ἡ ἀπόφαση γιὰ τὰ πειθαρχικὰ ἀδικήματα.