Οὐκρανία, στάση ἀναμονῆς

Τὴν στάση ἀναμονῆς ἐπιλέγει τὸ Κίεβο, ἀπέναντι στοὺς Ρωσόφωνους, μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τῆς ἀνακαταλήψεως τῶν κατειλημένων πόλεων μὲ τὰ θωρακισμένα του, ἀλλὰ καὶ τὴν τραγωδία στὴν Ὀδησό∙ οἱ στρατιῶτες του ἀδυνατοῦν νὰ προχωρήσουν στὶς ρωσόφωνες πόλεις, εἴτε διότι βρίσκουν ἰσχυρὴ ἀντίσταση, εἴτε γιατὶ δὲν εἶναι πρόθυμοι νὰ ὑπηρετήσουν ἐντολὲς γιὰ ἐκτέλεση ἀμάχων, ἂν καὶ πολλοὶ αὐτομολοῦν στοὺς ἀντιπάλους τους καὶ γι’ αὐτὸ ἀποφεύγει ἡ ἡγεσία τὴν τριβή τους μὲ τὸν κόσμο. Ἡ θηρωδία τῆς Ὀδησοῦ ἀπέδειξε ὅτι, πίσω ἀπ’ τοὺς διαδηλωτὲς τῆς Οὐκρανίας βρίσκονταν οἱ ἔνοπλοι ἀκροδεξιοι τῶν δυτικῶν έπαρχιῶν, ποὺ ἐκτελοῦσαν ἐν ψυχρῷ ὅσους διέφευγαν ἀπ’ τὸ φλεγόμενο κτίριο τῶν Συνδικάτων∙ ἀπ’ τὴν ἄλλη, στὸν δυτικὸ τύπο πληθαίνουν οἱ δημοσιεύσεις, ὅτι πράκτορες τῆς CIA καὶ τοῦ FBI ὀργανώνουν τὶς κυβερνητικὲς ἐπιχειρήσεις καταστολῆς. Ἡ Γερμανία ἀνέλαβε πρωτοβουλία γιὰ νέα διάσκεψη τῆς Γενεύης, ὡς μοναδικῆς πλέον διεξόδου.