Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς ἔδειξαν ὅτι δὲν θεωροῦν σοβαρὴ ἀπειλὴ τὴν κρίση στὴν Οὐκρανία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,3876 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 141,5020 γιέν, ἐνῶ παρέμειναν σταθερά, χρυσός, 1285, καὶ πετρέλαιο, 108,59. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀνησυχοῦν περισσότερο γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν εὐρωεκλογῶν, μὲ τὴν ἄνοδο τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν καὶ τῆς ἀκροδεξιᾶς σὲ πολλὲς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ ἰδιαιτέρως προβληματίζονται γιὰ τὴν Γαλλία, ὅπου δὲν ἀποκλείουν νέα συντριβὴ τῶν Σοσιαλιστῶν, ὁπότε δὲν δίδουν σοβαρὰ περιθώρια ἐπιβιώσεως στὴν νέα κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἤδη ἀντιμετωπίζει σημαντικὴ ἀμφισβήτηση στὴν Ἐθνοσυνέλευση καὶ στὴν νεολαία. Ἡ κατάσταση στὴν Ἀμερικὴ εἶναι ὁ δεύτερος παράγων ἀνησυχίας τῶν ἐπενδυτῶν, διότι δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἀκόμη ἡ οἰκονομική της πολιτική, ἐνῶ οἱ ἀποτυχίες της στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἐνισχύει τὶς ἐπιφυλάξεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων∙ γιὰ τὴν Ρωσία προβλέπουν ὀλίγες δυσμενεῖς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν κρίση στὴν Οὐκρανία.