Προβλήματα δυναμικῆς εὐρὼ

Ἡ ἄνοδος τοῦ εὐρὼ τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκαλέσει πολλὰ προβλήματα στὴν Εὐρωζώνη, μὲ κορυφαῖο τὴν δημόσια διαφωνία Γερμανίας καὶ Γαλλίας∙ τὸ Παρίσι πιστεύει ὅτι τὸ ἀνατιμημένο ἑνιαῖο νόμισμα δημιουργεῖ προσκόμματα στὴν γαλλικὴ οἰκονομία, διότι καθιστᾶ ὀλιγώτερον ἀνταγωνιστικὰ τὰ προϊόντα της στὸ ἐξωτερικό, καθὼς τὴν ἄποψη αὐτὴ ὑποστήριξαν πρόσφατα καὶ μέλη τῆς κυβερνήσεως. Τὸ Βερολίνο ἀπάντησε, διὰ τοῦ ἐκπροσώπου τῆς καγκελαρίου, ὅτι πρέπει νὰ ἀποφεύγεται ἡ κριτικὴ στὴν πολιτικὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ οἱ Γερμανοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ προβλήματα τῆς Γαλλίας ὀφείλονται στὴν ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεως γιὰ μεταρρυθμίσεις καὶ στὶς ἀναχρονιστικὲς παραγωγικές της σχέσεις∙ οἱ Γάλλοι ἀποδέχονται τὶς διαπιστώσεις αὐτές, ἀλλὰ καὶ δὲν κάνουν τίποτε, διότι ἡ κυβέρνηση φοβᾶται τὶς ἀντιδράσεις τῶν συντεχνιῶν. Ἄλλωστε καὶ ὁ γαλοογερμανικὸς ἄξων ἔχει ἀτονήσει πλήρως∙ οἱ διαφωνίες ἐπεκτείνονται ἀπ’ τὸ νόμισμα στὰ διεθνῆ, μὲ τὴν προκλητικὰ φιλοαμερικανικὴ στάση τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως.