Ἐπιτυχία αὐξήσεως Ἐθνικῆς

Ἡ ἐπιτυχία τῆς αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ξένων κεφαλαίων πρὸς τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία∙ τὸ βιβλίο προσφορῶν κλείνει σήμερα, ἀλλὰ ἤδη ἔχουν προεγγραφεῖ διπλάσια κεφάλαια ἀπ’ τὸ ζητούμενο, 2,5 δις εὐρώ, ὄχι μόνο ἀπ’ τὰ μεγάλα δυτικὰ ταμεῖα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ Ἄραβες καὶ Ἀσιάτες. Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς αὐξήσεω γίνευαι μεθαύριο στὴν γενικὴ συνέλευση τῶν μετόχων καὶ στὴν εἰσαγωγή τους στὸ Χρηματιστήριο τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα∙ ἡ ἀλλαγὴ σελίδας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι δεδομένη στοὺς διεθνεῖς οἰκονομικοὺς κυκλους, ἐνῶ ὁ Ὄλι Ρὲν ἐπιβεβαίωσε τὶς δεσμεύσεις τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ ἑλληνικὸ χρέος τὸ Φθινόπωρο. Ἡ ἀνακοίνωση, γιὰ πρωτογενὲς πλεόνασμα 2,5 δις τὸ πρῶτο τρίμηνο, σημαίνει ὅτι γιὰ ὁλόκληρο τὸν χρόνο θὰ εἶναι πολλαπλάσιο, ὁπότε καὶ ἡ ἁπάλυνση πολλῶν μέτρων εἶναι φυσικὸ ἐπακόλουθο∙ τὰ ἔχει προαναγγείλει ἄλλωστε ὁ πρωθυπουργὸς ὡς προϋπόθεση γιὰ ἐνίσχυση τῆς οἰκονομίας.