Ἑλληνικό, Ἄραβες, Κινέζοι

Οἱ συμφωνίες γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν ἀξιοποίηση τοῦ Ἑλληνικοῦ τῆς ἀραβικῆς ἑταιρείας Ἄλ Μααμπὰρ καὶ τῆς κινεζικῆς Fosun, καθὼς καὶ τοῦ ὁμίλου Λάτση, ὑπεγράφησαν προχθές∙ τὸ σχέδιο προβλέπει τὴν ἐπένδυση ἑπτὰ δις εὐρὼ καὶ τὴν δημιουργία 50000 θέσεων ἐργασίας, ἐνῶ αὐτὸ ἐντάσσεται στὸ εὐρύτερο πρόγραμμα ἀξιοποιήσεως τῆς ἀττικῆς ἀκτῆς, ἀπ’ τὸν Φλοῖσβο μέχρι τὸ Σούνιο, μὲ τὸν Ἀστέρα τῆς Βουλιαγμένης καὶ τὸ Λαγονῆσι ὡς δεύτερο καὶ τρίτο πόλο. Ἡ ἀπήχηση στοὺς διεθνεῖς οίκονομικοὺς κύκλους ἔχει σημασία, διότι θεωρεῖται πλέον πόλος ἕλξεως καὶ ἄλλων κεφαλαίων ἡ Ἑλλάδα∙ ἤδη ὁ τουρισμὸς ἔχει αὐξηθεῖ σημαντικὰ καὶ στὴν Ἀθήνα, τὴν ὁποία ἐπισκέπτονταν τὴν τριετία οἱ ξένοι μόνο γιὰ τὰ ἀρχαῖα της.