ΗΑΠ, ἔκθεση γιὰ περιβάλλον

Ἡ ἔκθεση τῆς Ἐθνικῆς Κλιματικῆς Ἀξιολόγησης τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀσκεῖ σκληρὴ κριτικὴ στὴν κυβέρνηση, γιὰ τὴν καθυστέρηση στὴν λήψη μέτρων ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος καὶ ἀρνήσεώς της στὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο∙ ὁ Λευκὸς Οἶκος ἀναγνώρισε τὴν σημασία της, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπήχησή της στὴν κοινὴ γνώμη, καὶ ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ πρόεδρος ἔχει θέσει σὲ ἄμεση προτεραιότητα τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Ἡ ἔκθεση ἀποδεικνύει μὲ στοιχεῖα ὅτι, οἱ καταστροφὲς ἀπ’ τὰ ἀκραῖα φυσικὰ φαινόμενα, ἀνεμοστρόβιλοι, πολικὲς καταιγίδες, κυκλῶνες εἶναι πολὺ μεγαλύτερες στὴν οἰκονομία ἀπ’ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος∙ ἡ κοινὴ γνώμη δείχνει σημεῖα ἀφυπνίσεώς της, καθὼς ἔγινε ἀρκετὴ προβολὴ στὴν ἔκθεση, ἀλλὰ καὶ συζήτηση στὸ διαδίκτυο, γιὰ τὴν παρουσίαση τῶν ἐπιπτώσεων.