Θέσπιν αὐτὸν ὑποκρινόμενον

Ὁ Σόλων εἶχε παρακολουθήσει τὶς πρῶτες ὑποτυπώδεις παραστάσεις ἀρχαίου δράματος, μόλις ἐπέστρεψε ἀπ’ τὴν δεκαετῆ ἀπουσία του στὸ ἐξωτερικό, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ τηροῦσαν τοὺς νόμους του∙ οἱ Ἀθηναῖοι τήρησαν τοὺς νόμους, ἀλλὰ εἶχε ξεσπάσει σοβαρὴ ἀναταραχὴ μεταξὺ τῶν Πεδινῶν, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Λυκοῦργο, τῶν Παραλίων, μὲ τὸν Μεγακλῆ καὶ τῶν Ἡμιορεινῶν, μὲ τὸν Πεισίστρατο. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ θέατρο, «ἐθεάσατο τὸν Θέσπιν αὐτὸν ὑπικρινόμενον, ὥσπερ ἦθος ἦν τοῖς παλαιοῖς»∙ παρακολούθησε τὴν παράσταση τοῦ Θέσπιδος, μὲ τὸν ἴδιο ὡς ἠθοποιό, ὅπως ἦταν συνήθεια ἀπὸ παλιά. «Μετὰ δὲ τὴν θέαν προσαγορεύσας αὐτὸν ἠρώτησεν»∙ μετὰ δὲ τὴν παράσταση, ἀφοῦ τὸν κάλεσε, τὸν ρώτησε. «Εἰ τοσούτων ἐναντίον οὐκ αἰσχύνεται τηλικαῦτα ψευδόμενος»∙ μπροστὰ σὲ τόσο κόσμα νὰ διηγεῖται τέτοια ψέμματα. Δὲν εἶχε ἀντιληφθεῖ ὁ Σόλων τὴν μετάβαση ἀπ’ τὸν διθύραμβο στὸ δρᾶμα, τὴν μεγαλύτερη μᾶλλον ἐξέλιξη στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία.