Ρωσία, δυτικὰ συμφέροντα

Οἱ ἑταιρεῖες δυτικῶν συμφερόντων στὴν Ρωσία, κυρίως ἀμερικανικές, ἀγγλικὲς καὶ γαλλικές, ὑφίστανται τὶς ἄσχημες συνέπειες τῶν κυρώσων κατὰ τῆς χώρας ἐξ αἰτίας τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως∙ ἡ FORD, ἡ Macdonald, πετρελαϊκές, ἀντιμετωπίζουν προβλήματα στὴν λειτουργία τῶν θυγατρικῶν τους στὴν Ρωσία, διότι μέσα στὰ ὑπὸ ἀπαγόρευση μετακινήσεων πρόσωπα περιλαμβάνονται καὶ διευθύνοντες τὶς ἐπιχειρήσεις τους, ἐνῶ φοβοῦνται καὶ τὸν ἀποκλεισμό τους ἀπ’ τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς Σιβηρίας. Οἱ χρηματιστηριακοὶ κύκλοι τοῦ Λονδίνου καὶ τῆς Νέας Ὑόρκης αἰσθάνονται ἤδη τὶς ἐπιπτώσεις, καθὼς ἔχουν φύγει ὅλα τὰ ρωσικὰ κεφάλαια γιὰ τὴν Ἀσία, ὅπου ἐκδίδει ἤδη ἡ Μόσχα καὶ τὰ κρατικά της ὁμόλογα∙ τὸ πλῆγμα θεωρεῖται πολὺ σοβαρὸ καὶ γιὰ μερικοὺς ὡς χαριστικὴ βολὴ εἰς βάρος τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν κεφαλαιαγορῶν∙ ὁ περιορισμὸς τῶν ἐργασιῶν τους εἶναι σημαντικός, ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, ὁπότε, ἂν ἀποχωρήσει ὁριστικὰ ἡ Ρωσία, τότε τὴν ἀκολουθοῦν καὶ οἱ Ἀναδυόμενοι.