Δείκτης, εἰσροὴ ἐπενδύσεων

Ἡ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων στὴν χώρα ἀποτελεῖ τὸν καλύτερο δείκτη τῆς πορείας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὁπότε καὶ θεωρεῖται ὡς καθοριστικὸς παράγων γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ οἱ κύκλοι τῆς ἀγορᾶς τὶς χαρακτηρίζουν ὡς τὸ βαρόμετρο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς κινεῖται σὲ ἄλλο μῆκος κύματος ἀπ’ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ὅποιος συζητάει μαζί τους, μὲ τοὺς μικροεμπόρους καὶ τοὺς μικροκαταστηματάρχες οἱ ὁποῖοι βλέπουν νὰ αὐξάνεται ἡ κίνηση, ἔστω καὶ λίγο στὶς μὴ τουριστικὲς περιοχές, διότι στὶς τουριστικὲς ἡ αὔξηση εἶναι κατακόρυφος, διαπιστώνει ὅτι μία εἶναι ἡ κύρια παρατήρησή τους, γιατὶ ὅλα τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως συνεχίζουν τὴν τακτικὴ τῆς καταστροφολογίας. Ἡ ἀπάντηση δὲν εἶναι εὔκολη, διότι καὶ οἱ ἄνεργοι διέπονται ἀπὸ ἄλλη ψυχολογία, ἀπ’ τὴν ἐλπίδα νὰ βροῦν κι αὐτοὶ καμιὰ δουλειά. Ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου ἔχει ἀλλάξει καὶ ὅλοι ἐλπίζουν σὲ κάτι καλύτερο.