Κίνα, μοντέλο ἀναπτύξεως

Τὴν υἱοθέτηση νέου μοντέλου ἀναπτύξεως τῆς χώρας προωθεῖ ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση, μὲ σκοπὸ τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων της∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ δήλωσε ὅτι δίδεται προτεραιότητα στὴν βελτίωση τῆς ποιότητος τῆς ζωῆς σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, καὶ περισσότερο στὶς ἀναπτυγμένες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, μὲ ὑψηλὴ περιβαλλοντικὴ ρύπανση, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀποφυγὴ καὶ πρόληψη τῶν κρίσεων, ὥστε νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος. Ἰδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται γιὰ τὶς καθυστερημένες δυτικὲς ἐπαρχίες, μὲ τὴν ἐκτέλεση ἔργων ὑποδομῆς γιὰ τὴν ἀνάπτυξή τους, ὄχι ὅμως κατὰ τὰ πρότυπα τῶν προηγουμένων δεκαετιῶν∙ τὸ σχέδιο προβλέπει χαμηλότερους ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, ἀλλὰ καὶ πρόβλεψη γιὰ κοινωνικὲς παροχές, τόσο στὶς καθυστερημένες περιοχές, ὅσο καὶ στὰ χαμηλότερα εἰσοδήματα. Ἡ διασφάλιση τῆς σταθερότητος, κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς, εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τῆς κινεζικῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ ἡ διατήρηση τοῦ ἡγετικοῦ της ρόλου παγκοσμίως, μετὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς προηγούμενης ἰσορροπίας.