Αἰσθητὴ ὑποχώρηση ὑφέσεως

Ἡ αἰσθητὴ ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως τὸ πρῶτο τρίμηνο εἶναι δεδομένη καὶ θὰ ἐπιβεβαιωθεῖ μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα∙ ἡ ΕΛΤΑΤ προβλέπει ὕφεση γύρω στὸ 1%, ἐνῶ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονοιμικῶν χαμηλότερα, ἡ διαφορὰ ἔχει ἐλάχιστη σημασία. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι, ἀπὸ 6% πέρυσι πέφτει στὸ 1% φέτος, δηλαδὴ γύρω στὸ 5%, ποσοστὸ πρωτοφανὲς γιὰ τὴν παγκόσμια ἱστορία∙ ἡ δυναμικὴ ὅμως μετράει περισσότερο, διότι, μὲ τὴν αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τὴν ἐκκίνηση τῶν μεγάλων ἔργων τουλάχιστον, τὸ δεύτερο τρίμηνο ἀναμένεται ἀνάπτυξη μιᾶς μονάδος περίπου. Αὐτὴ ἡ ἀνάπτυξη τὰ ἑπόμενα τρίμηνα θὰ αὐξηθεῖ, πολὺ πάνω ἀπ’ τὶς ἐπίσημες προβλέψεις, ὅπως εἶχε γίνει καὶ πέρυσι∙ αὐτὰ σηματοδοτοῦν τὸ τέλος τῶν μνημονίων καὶ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Ἤδη ὁ ἰαπωνικὸς οἶκος ἀξιολογήσεως βελτίωσε κατὰ μία βαθμίδα τὴν ἀξιολόγηση τῆς χώρας μας, ἐνῶ ἡ μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων ἀποτελεῖ τὸν καλύτερο δείκτη τῆς οἰκονομίας.