Προσφυγὴ στὶς λογοκλοπὲς

Στὴν τακτικὴ τῆς λογοκλοπῆς ἐπιδίδεται πλέον ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὡς ἔσχατο μέσο γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς πανωλεθρίας του στὶς διπλὲς ἐκλογές, ἐνῶ καὶ ἡ πολυφωνία στὶς ἀτυχίες του τοῦ προσκαλεῖ πρόσθετες δυσκολίες∙ οἱ ἀτυχίες πολλαπλασίασαν τὰ προβλήματα στὴν Κουμουνδούρου, καθὼς πολλοὶ διαμαρτύρονται ὅτι οἱ κινήσεις αὐτὲς ἔχουν κάνει μεγάλη ζημία στὸ κόμμα καὶ φέρουν ἀνυπέρβλητες δυσκολίες στὴν ἐπαφὴ τῶν στελεχῶν μὲ τὸν κόσμο. Ἡ λογοκλοπὴ τῆς φράσεως Νέα Ἑλλάδα φαίνται ὅτι ἔχει διπλὸ στόχο∙ πρῶτον, στὴν ἔνταξη καὶ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως στὶς ὁρατὲς προοπτικὲς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ στὶς ἐλπίδες γιὰ ταχεῖα ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ δεύτερον, διότι πίστευαν ὅτι παρακάμπτεται ἔτσι ἡ συζήτηση γιὰ τὴν παντελῆ ἔλλειψη οἰκονομικοῦ προγράμματος. Τὸ ἀποτέλεσμα ἀπέβη εἰς βάρος τους, καὶ ἦταν ἡ συνέχεια σειρᾶς ὁλοκλήρου λανθασμένων κινήσεων∙ ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπισκέψεις στην Εὐρώπη καὶ τὴν Ρωσία δὲν εἶχαν τὴν ἀναμενόμενη ἀπήχηση.