Χειραφέτηση ἀπ’τοὺς μύθους

Ἡ ἀντίσταση κατὰ τῶν Γερμανῶν ἦταν πραγματικότης καὶ σὲ αὐτὴν συμμετεῖχε τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, εἴτε στὰ βουνά, ὅπου εἶχαν καταφύγει πάρα πολλοί, εἴτε στὶς πόλεις∙ παρὰ τὶς μετέπειτα περιπέτειες γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν ἦταν ἄμοιρες οἱ ἡγεσίες τῶν πολιτικῶν κομμάτων, Δεκεμβριανά, δεύτερο ἀντάρτικο, ἡ πολιτεία τίμησε τοὺς ἀντιστσιακούς, κυρίως μεταπολιτευτικά, ἀλλὰ καὶ ὁ κόσμος ἀπὸ νωρὶς πολὺ περισσότερο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ ἐπίκληση τῶν ἡρωικῶν πράξεων συνέχεια ἐπὶ ἑβδομῆντα καὶ χρόνια δὲν τιμᾶ καὶ πολὺ τοὺς πρωταγωνιστές τους∙ ὅταν μάλιστα συνοδεύονται καὶ ἀπὸ παρεμβάσεις στὰ πολιτικά μας πράγματα, μᾶλλον κουράζει τὸν κόσμο. Ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι οἱ καλύτεροι γιὰ τὴν ἐπίλυση ὅλων τῶν προβλημάτων.