Κατατρώσας αὐτὸς ἑαυτὸν

Ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν τριῶν ἀρχηγῶν, τοῦ Λυκούργου τῶν Πεδιέων, τοῦ Μεγακλέους τῶν Παράλων καὶ τοῦ Πεισιστράτου τῶν Διακρίων, ἦταν ὀξύτατος εἰς Ἀθήνας∙ ὁ Σόλων ἦταν γέρος πλέον καὶ δύσκολα μποροῦσε νὰ παρέμβει στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις, ἂν καὶ ἔδιδε πάντα τὶς συμβουλές του. «Ἐπεὶ δὲ κατατρώσας αὐτὸς ἑαυτὸν ὁ Πεισίστρατος ἧκεν εἰς ἀγορὰν ἐπὶ ζεύγους κομιζόμενος»∙ ὅταν αὐτοτραυματίσθηκε ὁ Πεισίστρατος ἔφθασε στὴν ἀγορὰ μεταφερόμενος πάνω σὲ ἅμαξα. «Καὶ παρώτρυνε τὸν δῆμον ὡς διὰ τὴν πολιτείαν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἐπιβεβουλευμένος»∙ καὶ παρότρυνε τὸν κόσμο, ὅτι γιὰ τὶς πολιτικές του πεποιθήσεις τοῦ ἐπιτέθηκαν οἱ ἐχθροὶ γιὰ νὰ τὸν τελειώσουν. «Καὶ πολλοὺς εἶχεν ἀγανακτοῦντας καὶ βοῶντας»∙ καὶ πολλοὺς εἶχε δικούς του ποὺ ἀγανακτοῦσαν καὶ φώναζαν. Ἦταν τέλεια ὀργανωμένο τὸ σχέδιο τοῦ Πειστράτου, διότι ἐπιδίωκε τὴν συμπαράσταση τοῦ κόσμου∙ δὲν εἶχαν καταλάβει οἱ Ἀθηναῖοι, ὅτι σκοπός του ἦταν ἡ ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας.