Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ περισσότερο στὶς Σαγκάη, Μόσχα καὶ Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3765 δολλάρια καὶ 140,3540 γιέν, ἀλλὰ παρουσιάσαν ἄνοδο, χρυσός, 1292,75 καὶ πετρέλαιο, 108,61. Οἱ ἐπενδυτὲς δὲν δείχνουν νὰ ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὴν οὐκρανικὴ κρίση, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ ἐπιστροφὴ κεφαλαίων στὴν Μόσχα, μετὰ τὴν μαζικὴ ἐκροή τους τὶς πρῶτες ἑβδομάδες τῶν κυρώσεων εἰς βάρος της ἀπ’ τὶς δυτικὲς χῶρες∙ ἡ ἄνεση τοῦ Κρεμλίνου, γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν ὁμολόγων του στὶς ἀγορὲς τῆς Ἀσίας, ἔχει φέρει ἀνακούφιση στὴν ρωσικὴ οἰκονομία, καθὼς καὶ τὸ Πεκῖνο δείχνει ὅτι τὴν στηρίζει ἀνεπιφύλακτα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ συμφωνία Γαλλίας καὶ Γερμανίας, γιὰ τὰ θέματα τῆς Εὐρωζώνης, στὴ διάσκεψη κορυφῆς ἁπάλυνε σημαντικὰ τὶς ἀνησυχίες γιὰ βαθειὰ διαφωνία Παρισίων καὶ Βερολίνου. Ἀκόμη καὶ στὴν σοβαρὴ ὑπόθεση τῆς Alstom δόθηκε εὐρωπαϊκὴ λύση, μὲ τὴν σύμπραξή της τελικὰ μὲ τὴν γερμανικὴ Siemens.